R7-20333

cFluor® B515 Anti-Human CD14 (MEM-18) 100 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$11638.00

R7-20334

cFluor® B515 Anti-Human CD14 (MEM-18) 25 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$4664.00

R7-20113

cFluor® B515 Anti-Human CD141 (M80) 100 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$11638.00

R7-20114

cFluor® B515 Anti-Human CD141 (M80) 25 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$4664.00

R7-20315

cFluor® B515 Anti-Human CD16 (3G8) 100 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$11638.00

R7-20316

cFluor® B515 Anti-Human CD16 (3G8) 25 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$4664.00

R7-20027

cFluor® B515 Anti-Human CD4 (SK3) 100 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$11638.00

R7-11027

cFluor® B515 Anti-Human CD4 (SK3) 100 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$12782.00

R7-11028

cFluor® B515 Anti-Human CD4 (SK3) 25 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$3674.00

R7-20028

cFluor® B515 Anti-Human CD4 (SK3) 25 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$3322.00

R7-20141

cFluor® B515 Anti-Human CD5 (L17F12) 100 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$11638.00

R7-11141

cFluor® B515 Anti-Human CD5 (L17F12) 100 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$12782.00

R7-11142

cFluor® B515 Anti-Human CD5 (L17F12) 25 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$5126.00

R7-20142

cFluor® B515 Anti-Human CD5 (L17F12) 25 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$4664.00

R7-20295

cFluor® B515 Anti-Human CD7 (CD7-6B7) 100 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$11638.00

R7-20296

cFluor® B515 Anti-Human CD7 (CD7-6B7) 25 Tests

Cytek Biosciences

Estados Unidos

$4664.00